top of page

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen (Bylaws - only available in Swedish)

Stockholm orgnr.: 802406-3888

(Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)


Kapitel 1 – Föreningen

§ 1 Firma, Säte och Firmateckning

i. Föreningens firma är Utrikespolitiska Föreningen Stockholm och förkortas UF Stockholm. Dess engelska firmanamn är e Stockholm Association of International Affairs.

ii. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

iii. Styrelsen tecknar firman i sin helhet, samt utser särskilda firmatecknare.


§ 2 Värdegrund

i. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens värdegrund bygger på en fast tilltro till demokratins idé och de mänskliga rättigheterna samt alla människors lika värde.

ii. Föreningen vilar på Förenta Nationernas (FN) allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

iii. Föreningen skall i sin verksamhet eftersträva jämställdhet.


§ 3 Ändamål

i. Verksamheten syftar till att sprida kunskap och väcka debatt kring frågor av internationell karaktär. Inom detta område märks särskilt en strävan att sprida kunskap om:

- aktuella frågor inom det internationella politiska området,

- andra länder, deras befolkning, språk, religion, geogra), naturtillgångar, politiska system, rättssystem och liknande - ovan nämnda deklarationer och konventioner

- svensk utrikespolitik - utvecklingsfrågor.

ii. Föreningen avser att verka för en miljö där medlemmarna kan utvecklas både intellektuellt och socialt. Föreningen vill med sitt arbete förbättra möjligheterna till god samvaro och ömsesidig respekt mellan människor.


§ 4 Verksamhetsår

i. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.


Kapitel 2 – Medlemskap

§ 1 Erhållande av Medlemskap

i. Medlemskap kan vinnas av envar som accepterar föreningens stadgar. Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift.

ii. Medlemskapet är giltigt ett år från det att fastställd medlemsavgift har betalats.


§ 2 Medlemsavgift

i. Medlemsavgiftens storlek fastställs av valmötet.

ii. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.


§ 3 Utträde

i. Medlem som önskar utträde under pågående medlemskap meddelar styrelsen om detta skriftligen och skall anses utträdd från det att begäran nått styrelsen. Styrelsen ansvarar för att medlemmen stryks ur medlemsregistret.

ii. Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


§ 4 Uteslutning

i. Medlem som bedriver verksamhet i uppenbar strid mot föreningens stadgar, eller som på annat sätt uppenbart skadar föreningen eller dess verksamhet kan uteslutas av styrelsen. För uteslutning fordras att 3/4 av de närvarande röstar för.

ii. Gäller uteslutning styrelsemedlem äger denna ej rätt att rösta i saken.

iii. Styrelsebeslut om uteslutning kan, om någon medlem så begär, även prövas av ett årsmöte. För uteslutning fordras då att minst hälften av de närvarande rösterna röstar för.

iv. Styrelsens beslut i uteslutningsärende äger giltighet fram till att årsmötet beslutat om annat.


Kapitel 4 – Årsmöten

§ 1 Generella regler

i. Tid och plats för årsmöten bestäms av styrelsen.

ii. Medlemmar som erlagt medlemsavgift senast tjugoen (21) dagar före utsatt årsmötesdatum äger rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

iii. Valmöte ska hållas en gång per år, tidigast i november och senast innan december månads utgång.

iv. Dechargemöte skall hållas en gång per år, tidigast i januari och senast innan mars månads utgång.

v. Höstmöte skall hållas en gång per år, tidigast i september och senast innan oktober månads utgång.

vi.Kallelse till årsmöten skall av styrelsen offentliggöras senast fyra veckor innan utsatt mötesdatum.

vii. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.

viii. Styrelsen ansvarar för att dagordning och andra möteshandlingar kommer medlemmarna till del senast två veckor innan mötet. Detta gäller i synnerhet verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt styrelseförslag. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga


§ 2 Beslut och valbarhet

i. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. det förslag som har fått flest röster vinner.

ii. Omröstning sker öppet, om medlem begär skall dock omröstning eller val ske slutet.

iii. Vid omröstning med lika röstetal avgör lotten.

iv. I fråga om ansvarsfrihet eller misstroendeförklaring för styrelsen äger denna ej rösträtt.

v. Valbar till styrelsen är medlem av föreningen


§ 3 Motioner och styrelseförslag

i. Alla medlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmöten.

ii. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före utsatt mötesdatum.

iii.Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över samtliga inkomna motioner.

iv. Styrelsen äger rätt att till årsmöten inkomma med styrelseförslag.

v. Styrelseförslag och skriftliga yttranden över inkomna motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan årsmötet, i samband med övriga möteshandlingar.

§ 4 Ärenden vid valmötet

i. Vid valmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

6. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för kommande verksamhetsår. Val sker enskilt för varje styrelsepost.

7. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor.


§ 5 Ärenden vid Dechargemötet

i. Vid dechargemötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Val av UFS-representant för en tid av ett år.

9. Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av ett år.

10. Val av valberedning för tiden fram till höstmötet.

(11. Eventuell revidering av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsår.)

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.


§ 6 Ärenden vid Höstmötet

i. Vid höstmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av valberedning för tiden fram till dechargemötet.

(6. Eventuellt fyllnadsval av styrelseposter om det har skett avhopp.)

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8. Övriga frågor.


§ 7 Protokoll

i. Årsmöten skall protokollföras och skall efter justering vara tillgängligt för medlemmarna senast två månader efter årsmötets avslutande.


Kapitel 5 – Extra medlemsmöte

§ 1 Rätt att kalla till extra medlemsmöte

i. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte.

ii. Extra medlemsmöte måste sammankallas av styrelsen då minst tre styrelseledamöter begär detta, eller då styrelsen mottar skriftlig begäran från minst 20 procent av medlemmarna, dock minst 10 stycken, alternativt en revisor samt två medlemmar.


§ 2 Tidpunkt för extra medlemsmöte

i. Extra medlemsmöte skall hållas tidigast efter sju dagar och senast inom två månader från det att giltig begäran inkommit till styrelsen.


§ 3 Formalia för extra medlemsmöte

i. Kallelse med förslag till dagordning för extra medlemsmöte skall skickas ut till medlemmarna senast sju dagar före mötet.

ii. Om rösträtt på extra medlemsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i kapitel 4.


Kapitel 6 – Valberedningen

§ 1 Valberedningens uppgifter

i. Valberedningens uppgift är att bereda nyval vid valmöte, revisorsval vid dechargemöte, fyllnadsval vid höstmöte och i övrigt föreslå personer till föreningens valbara poster.

ii. Valberedningens förslag till val av styrelse, revisor och övriga eventuella förtroendeposter ska )nnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmöte.


§ 2 Val av valberedning och sammansättning

i. Valberedningen väljs på höstmötet för att bereda val till valmötet och dechargemötet, och väljs på dechargemötet för att förbereda val till höstmötet. Ny valberedning bereds och föreslås av den avgående valberedningen.

ii. Valberedningen ska bestå av minst en och högst tre personer.

iii. Valberedningen är ej valbara som UFS-representant eller i val för några styrelseposter inom föreningen.


Kapitel 7 – Revisor

§ 1 Val av revisor

i. Revisor och suppleant väljs på och är ansvariga inför dechargemötet. Dessa får inte vara medlemmar i styrelsen och skall i övrigt vara oberoende gentemot styrelsen.


§ 2 Revisors uppgifter

i. Revisorn ska utföra förvaltnings- och verksamhetsrevision.

ii. Revisionen har två syften: att kontrollera att styrelsen har skött den ekonomiska redovisningen på ett korrekt sätt samt att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och årsmötesbeslut.

iii. Revisorn skall genom sin granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret till styrelsen överlämna en revisionsberättelse senast två veckor före dechargemötet.


§ 3 Revisors rättigheter

i. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

ii. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före dechargemötet.

iii. Revisorn samt suppleant äger rätt att närvara vid styrelsemöten.


Kapitel 8 – Styrelsen

§ 1 Sammansättning

i. Styrelsen utgörs av ordförande samt de vid årsmötet valda ledamöterna, dock minst fem fysiska personer totalt.

ii. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.


§ 2 Styrelsens åligganden

i. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

ii. Styrelsen har möjlighet att till dechargemötet lägga fram en reviderad budget och verksamhetsplan.

iii. Det åligger styrelsen särskilt att

- bedriva verksamheten efter bästa förmåga i enlighet med stadgar,

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- utse firmatecknare inom styrelsen,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- förbereda och kalla till årsmöte, samt

- se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och lämpliga organisationer när verksamheten så kräver.


§ 3 Verksamhetsberättelsen

i. Styrelsen ska skriva en verksamhetsberättelse, som skall presenteras för årsmötet och minst innehålla information om följande:

- uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.

- uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret,

- förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden.


§ 4 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

i. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet.

ii. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begärt.

iii. För alla beslut där ej annat stadgats krävs att minst hälften av styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

iv. Vid sammanträde skall protokoll föras. Reservation skall antecknas till protokollet


§ 5 Överlåtelse av beslutanderätten

i. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till utskott, annat organ eller enskild medlem.

ii. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Kapitel 9 – Stadgeändring

§ 1 Stadgeändring

i. Ändring av dessa stadgar må enbart ske genom två likalydande beslut av årsmöte, med minst fem månaders mellanrum.


§ 2 Beslutsmajoritet

i. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande röstberättigade.


Kapitel 10 – Upplösning

§ 1 Upplösning

i. Föreningen upplöses av två likalydande beslut biträdda av tre Järdedelar av deltagarna vid årsmöte med minst tio månaders mellanrum, såvida inte minst fem medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet.

ii. Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte.

iii. Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel förvaltas av Stockholms universitet för att användas vid eventuell återstart av Utrikespolitiska Föreningen Stockholm.

bottom of page